Årsmöteseprotokoll

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Wisby Bollklubb, Torsdagen den 28 april 2022 på Uncle Joe`s.

§ 1                 Mötets öppnande
Ordföranden Barbro Wettersten hälsade alla välkomna till Uncle Joe`s  och förklarade mötet öppnat.
§ 2                  Parentation
Parentation genomfördes för de under verksamhetsåret avlidna medlemmarna, de hedrades med en tyst minut.
§ 3                 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet föreslår Anders Mattson, som ordförande för mötet och Mats Boström som sekreterare för mötet, och de väljs enligt detta. Anders M tackar för förtroendet att få leda årsmötet för denna ärevördiga förening.
§ 4                 Fastställande av dagordning och röstlängd  
Föreslagen dagordning godkänns, och likaså röstlängden
§ 5                 Fråga om mötets behöriga utlysande
Klubbmeddelande i lokalpressen samt Hela Gotland, mailutskick till alla medlemmar. Mötet godkänner detta.
§ 6                 Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
Mötet förslår Sylve Gillefors och Gösta Westergren som protokolljusterare & rösträknare. Mötet väljer enligt detta. 
§ 7                 Verksamhetsberättelse för år 2021.
Mötesordföranden går igenom verksamhetsberättelsen sida för sida, och verksamhetsberättelsen godkänns och kan läggas till handlingarna. 
§ 8                 Ekonomisk redovisning för år 2021.
Kassören Carina Friström läser upp kompletterande förklaring till de i verksamhetsberättelsen lämnade rapporterna angående resultat- och balansräkning. För övriga detaljer hänvisas till balans- och resultaträkningen. Mötet beslutar godkänna den ekonomiska redogörelsen.
§ 9                  Revisionsberättelse.
Hans-Olof Ödin föredrog revisionsrapporten. Revisorerna rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet. Mötet godkände rapporten.  § 10            Fastställande av balansräkning
Mötet beslutar fastställa balansräkningen. 
§ 11               Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Mötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
§ 12               Fastställande av medlemsavgifter för 2022
Styrelsen föreslog oförändrad avgift för 2022, 200,- för vuxen medlem och 50,- för barn. Styrelsen föreslår även frivillig avgift för medlemmar med mera än 50 år i klubben. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 13               Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2022.
Mötesordföranden föredrog verksamhetsplanen och den godkändes.
Kassören redogjorde för den lagda budgeten,  Budgetförslaget godkändes av mötet.
§ 14               Val av styrelse för år 2022
a)     Ordförande för en tid av ett år
Valberedningens förslag: Nyval av Anders Mattson, mötet väljer Anders Mattson.
 b)     Styrelseledamöter för en tid av två år                      Valberedningen förslår omval av Lennart Landin och John-Erik Larsson, samt nyval av Bertil Westberg. Mötet väljer enligt detta.
c)       Kvarstående 1 år
Pär Svensson, Carina Friström & Anita Keinonen
§ 15               Val av revisorerVal av revisorer och revisorssuppleanter för
en tid av 1 år
Valberedningens föreslår omval på Hans-Olof Ödin och Åke Appelqvist, som revisorer och Rolf Engström och Kjellåke Nordström som suppleanter. Mötet väljer enligt detta.
§ 16               Val av valberedning.
Föreslås nyval på Bo Jacobsson, (smk) och nyval på Gösta Westergren omval Arvo Keinonen. Mötet väljer enligt detta.
§ 17               Övriga funktionärer
Klubbmästare: Omval Sven-Åke Jörneberg,
Biträdande: omval Ulf Godman
Pärkkommitté : Omval Gert Yttergren
Varpakommitté: Omval samtliga Gösta Westergren,
(smk), Rolf Burgesäter, Pär Svensson
Bowlingkommitté : Omval Nils-Åke Johansson, (smk)
och Evert Olsson, omval UlfGodman
Golfkommitté:  Omval Lennart Landin, (smk), Nyval Arvo
Keinonen och Bo Jacobsson
Ungdomskommitté: Vilande
Stugfogde : Erik Broström
Bitr. –”-:  Sylve Gillerfors
                      Ombud till GVF:s årsmöte Utses av sektionen
Ombud till FGI:s årsmöte Utses av styrelsen
IT-ansvarig/hemsida:  Kjellåke Nordström,
Pär Svensson                     
Pressansvarig: Bertil Westberg 
Mötet väljer enligt detta
§ 18               Nya medlemmar, invalda sedan förra årsmötet.
Informerades om att 4 nya medlemmar valdes in i klubben:
Vivian Molin, Janne Pettersson, Solveig Matsson och
Bror Tomsson
§ 19               Övriga frågor

Motion från Gösta Westergren som föreslår arvoden till
styelelsemedlemmar och sektionsansvariga, mötet beslutar
att bifalla motionen och hänskjuter till styrelsen att fastställa
detta.
Kassören skall kontrollera varför bidrag från DBW på 4000:-
i nte betalas ut.
§ 20               Mötets avslutande

Dagordningen var därmed genomgången, och mötesordföranden Anders Mattsson tackade för uppdraget att leda mötet och förklarade mötet för avslutat. 

 Vid protokollet                   Justeras

 Mats Boström                       Anders Mattsson
Sekreterare                            Mötesordförande

Sylve Gillefors                      Gösta Westergren
Justeras Justeras

Nyvalda ordföranden Anders Mattsson avtackade avgående ordföranden Barbro Wettersten med blommor.Avgående ordföranden Barbro Wettersten avtackade Mats Boström med blommor.Efter förtäring och dryck förrättades prisutdelning till årets klubbmästare i bowling, golf och varpa, samt övriga vinnare av varpans vandringspriser.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte mede Wisby Bollklubb tisdagen den 22 juni i Åhsbergska Hagen vid klubbstugan.
Närvarande 15 medlemmar.

§ 1     Mötets öppnande.
Ordföranden Barbro Wettersten hälsade alla välkomna till Åhsbergska Hagen och klubbstugan och förklarade mötet öppnat.
§ 2     Parentation.
Parentation genomfördes för de under verksamhetsåret avlidna medlemmarna, de hedrades med en tyst minut.
§ 3    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet föreslår Anders Mattson, som ordförande för mötet och Mats Boström som sekreterare för mötet, och de väljs enligt detta.
Anders M tackar för förtroendet att få leda årsmötet för denna ärevördiga förening.
§ 4     Fastställande av dagordning och röstlängd 
Föreslagen dagordning godkänns, och likaså röstlängden
§ 5     Fråga om mötets behöriga utlysande.
Klubbmeddelande i lokalpressen samt Hela Gotland, mailutskick till alla medlemmar. Mötet godkänner detta.
§ 6      Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare.
Mötet förslår Roger Wessberg och Kenneth Johansson som protokolljusterare & rösträknare. Mötet väljer enligt detta.
§ 7       Verksamhetsberättelse för år 2020
Mötesordföranden går igenom verksamhetsberättelsen sida för sida, och verksamhetsberättelsen godkänns och kan läggas till handlingarna.
§ 8        Ekonomisk redovisning för år 2020
Kassören Carina Friström läser upp kompletterande förklaring till de i verksamhetsberättelsen lämnade rapporterna angående resultat- och balansräkning. För övriga detaljer hänvisas till balans- och resultaträkningen. Mötet beslutar godkänna den ekonomiska redogörelsen.
§ 9      Revisionsberättelse.
Barbro Wettersten föredrog revisionsrapporten då inga av de valda revisorerna fanns på plats, och man hade inga synpunkter på bokföringen. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet. Mötet godkände rapporten.
§ 10    Fastställande av balansräkning.
Mötet beslutar fastställa balansräkningen.
§ 11    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Mötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020.
§ 12      Fastställande av medlemsavgifter för 2022
Styrelsen föreslog oförändrad avgift för 2022, 200,- för vuxen medlem och 50,- för barn. Styrelsen föreslår även frivillig avgift för medlemmar med mera än 50 år i klubben. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 13       Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020. Mötesordföranden föredrog verksamhetsplanen och den godkändes.
Kassören redogjorde för den lagda budgeten, och kunde konstateras att klubben kan få ett smärre negativt utfall. Budgetförslaget godkändes av mötet.
§ 14       Val av styrelse för år 2021
Ordförande för en tid av ett år.
Valberedningens förslag: Omval av Barbro Wettersten. Mötet väljer Barbro Wettersten. 
b)     Styrelseledamöter för en tid av två år            
Valberedningen förslår omval Carina Friström och Anita Keinonen, samt nyval av Pär Svensson. Mötet väljer enligt detta.
c)       Kvarstående 1 år
Mats Boström & Lennart Landin.
§ 15      Val av revisorer
Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av 1 år.
Valberedningens föreslår omval på Hans-Olof Ödin och Åke Appelqvist, som revisorer och Rolf Engström och Kjell-Åke Nordström som suppleanter. Mötet väljer enligt detta.
§ 16        Val av valberedning
Föreslås nyval på Bertil Westberg, (smk) och nyval på Arvo Keinonen. En tredje person tillkommer under året, Styrelsen skall innan årsskiftet ta fram en tredje kandidat, om inte så lämnar Bertil Westberg sitt uppdrag. Mötet väljer enligt detta.
§ 17         Övriga funktionärer
Klubbmästare : Omval Sven-Åke Jörneberg,
Biträdande: Omval Ulf Godman
  b. Pärkkommitté :Omval Gert Yttergren
c. Varpakommitté : Omval samtliga Gösta Westergren, (smk),
Rolf Burgesäter, Pär Svensson
  d. Bowlingkommitté : Omval Nils-Åke Johansson, (smk), och Evert
Olsson, omval Ulf Godman
e. Golfkommitté:  Omval Lennart Landin, (smk),
omval Lars Lindström
f. Ungdomskommitté: Vilande
  g. Stugfogde: Erik Broström
             Bitr. –”- :  Sylve Gillerfors
                    Ombud till GVF:s årsmöte Utses av sektionen
                    Ombud till FGI:s årsmöte   Utses av styrelsen
  h. IT-ansvarig/hemsida : Kjellåke Nordström, Pär Svensson
i. Pressansvarig: Bertil Westberg
h. Mötet väljer enligt detta

§ 18             Nya medlemmar, invalda sedan förra årsmötet.
Informerades om att 2 nya medlemmar valdes in i klubben: Thomas Pettersson & Anders Johansson.
§ 19               Övriga frågor
Gösta Westergren framlade förslag om att verksamhetsberättelsen och årsredovisning skall skickas ut till stödjande medlemmar så att dessa får del av informationen.
Mötet föreslog att arvoden skall utgå till styrelsen, Styrelsen fick i uppdrag att bereda detta och återkomma till nästa årsmöte.
§ 20               Mötets avslutande

Dagordningen var därmed genomgången, och mötesordföranden Anders Mattsson tackade för uppdraget att leda mötet och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet                   Justeras

Mats Boström                       Anders Mattsson
___________________                      ________________________
Sekreterare                            Mötesordförande

 Justeras                                 Justeras

Roger Wessberg                    Kenneth Johansson     

Omvalda ordföranden Barbro Wettersten tackade Anders Mattsson för ett väl genomfört årsmöte, och tackade därefter för förtroendet att få leda Wisby Bollklubb ännu ett år.

Ordförande Barbro Wettersten delade ut diplom till Stipendiaterna Roger Wessberg och Kenneth Johansson för Hanne & Hans-Olof Ödins minnesfond

Efter förtäring och dryck förrättades prisutdelning till årets klubbmästare i bowling, golf och varpa, samt övriga vinnare av varpans vandringspriser.

Årsmötesprotokoll 9 mars 2020

Årsmötesprotokoll 13 mars 2019

Årsmötesprotokoll 28 mars 2018

Årsmötesprotokoll 29 mars 2017

Årsmötesprotokoll 15 mars 2016

Årsmötesprotokoll 26 mars 2014

Årsmötesprotokoll 13 februari 2013

Årsmötesprotokoll 21 mars 2012

Årsmötetsprotokoll 23 mars 2011

Årsmötesprotokoll 26 mars 2008

%d bloggare gillar detta: